Plot plot veri görselleştirme: Zamanda Yolculuk

Biraz R’a geri dönüş, biraz eğlence, biraz görsel. İlk şurada yayınlanmıştır: https://rsgturkey.com/tr/plot-plot-veri-gorsellestirme-zamanda-yolculuk/

# Retrieved and modified from https://www.themillerlab.io/post/timelines_in_r/# packages and libraries you need to download and load before start
library(scales)
install.packages("lubridate")
#devtools::install_github("tidyverse/lubridate")#in case you need
library(lubridate)
library(ggplot2)install.packages("tidyverse")
library(tidyverse)
library(knitr)install.packages("timevis")
#install.packages("remotes")
#remotes::install_github("daattali/timevis")
library(timevis)
library(dplyr)library(ggrepel)
rsg<- read.table("rsgevent.txt", header=TRUE, sep="\t") #verimizi okutuyoruz#TR: Veri nasıl gözüküyor, ne değişimler oldu? ENG: Let's check the data!View(rsg) > head(rsg)
Year Month Event NumberSoFar
1 2011 12 Journey Begins 1
2 2012 4 StudentSymposium 8
3 2014 8 GeneralWebinar 25
4 2018 3 StudentWebinar 13
5 2018 9 ResourcesCompilation 1
6 2019 9 PopGenWebinar 5
#verimizdeki yıl, ay ve günden bize bir "Date" sütunu ekleyeceğiz. "with" bunun için. İlk "%"de yıl için ve 4 basamaklı istiyoruz, 2021 gibi. İkincisi ay için, bu sefer iki basamaklı istiyoruz, 12 gibi. Sonuncu da gün için, iki basamaklı istiyoruz, 30 gibi.rsg$Date <- with(rsg, ymd(sprintf('%04d%02d%02d', rsg$Year, rsg$Month, rsg$Day))) #daha sonra, satırları, oluşturduğumuz yeni "Date" sütununa göre sıralıyoruz.
rsg <- rsg[with(rsg, order(Date)), ]
#TR: Veri nasıl gözüküyor, ne değişimler oldu? ENG: Let's check the data!
View(rsg)
> head(rsg)
Year Month Event NumberSoFar date
1 2011 12 Journey Begins 1 2011-12-01
2 2012 4 StudentSymposium 8 2012-04-08
3 2014 8 GeneralWebinar 25 2014-08-25
4 2018 3 StudentWebinar 13 2018-03-13
5 2018 9 ResourcesCompilation 1 2018-09-01
6 2019 9 PopGenWebinar 5 2019-09-05
#etkinlikleri tek tek hesaplayarak gitmek yerine bunu grep ile her etkinlik için hesaplayan bir fonksiyon yazarak, yeni bir sütun olutup sayıyı yanına paste ile ekleyerek, o sütundan çekebilirsiniz.Event_type <- c("Journey Begins","Student Symposium (8)","General Webinar (25) ","Student Webinar (13)", "Resources Compilation", "PopGen Webinar (5)", "Workshop (6)", "Tutorial and Review Blogposts (12)", "Biohackathon","Panel", "Journal Club (14)", "PhD Life Instagram Live (3)", "Meeting with High Schoolers (2)", "Career Sunday (3)")
rsg$Event_type <- factor(levels= Event_type, ordered=TRUE)
# Set the heights we will use for our milestones.
# bunu aslında, var olan etkinlik sayısını n olarak belirleyip, 1:n arası bir 1 ve -1 aralığında 0.25 farkla değişen bir fonksiyonla random atamayı da deneyebilirsiniz.
positions <- c(-1.0, 0.5, -0.5, 1.0, -1.0, 1.25, -1.25, 1.5, -0.5, 2.0, -1.0, 1.25, -2.0, 0.5 ) # Set the directions we will use for our milestone, for example above and below.
directions <- c(1, -1)
# Assign the positions & directions to each date from those set above.
line_pos <- data.frame(
"date"=unique(rsg$date),
"position"=rep(positions, length.out=length(unique(rsg$date))),
"direction"=rep(directions, length.out=length(unique(rsg$date))))
# Create columns with the specified positions and directions for each milestone event
rsg <- merge(x=rsg, y=line_pos, by="date", all = TRUE)
View(rsg)
# Create a one month "buffer" at the start and end of the timeline
month_buffer <- 1
month_date_range <- seq(min(rsg$date) - months(month_buffer), max(rsg$date) + months(month_buffer), by='month')
# We are adding one month before and one month after the earliest and latest milestone in the clinical course.
## We want the format of the months to be in the 3 letter abbreviations of each month.
month_format <- format(month_date_range, '%b')
month_df <- data.frame(month_date_range, month_format)
year_date_range <- seq(min(rsg$date) - months(month_buffer), max(rsg$date) + months(month_buffer), by='year')# We will only show the years for which we have a december to january transition.
year_date_range <- as.Date(
intersect(
ceiling_date(year_date_range, unit="year"),
floor_date(year_date_range, unit="year")),
origin = "1970-01-01")
# We want the format to be in the four digit format for years.
year_format <- format(year_date_range, '%Y')
year_df <- data.frame(year_date_range, year_format)
# Create timeline coordinates with an x and y axis
timeline_plot<-ggplot(rsg,aes(x=date,y= position, col=Event_type, label=rsg$Event))
# Add the label Milestones
timeline_plot<-timeline_plot+labs(col="Milestones")
# Print plot
timeline_plot
# Assigning the colors and order to the milestones
timeline_plot<-timeline_plot+scale_color_manual(values=Event_type_colors, labels=Event_type, drop = FALSE)
# Using the classic theme to remove background gray
timeline_plot<-timeline_plot+theme_classic()
# Plot a horizontal line at y=0 for the timeline
timeline_plot<-timeline_plot+geom_hline(yintercept=0,
color = "black", size=0.3)
# Print plot
timeline_plot
#figure 1
# Plot the vertical lines for our timeline's milestone events
timeline_plot<-timeline_plot+geom_segment(data=rsg, aes(y=rsg$position,yend=0,xend=rsg$date), color='black', size=0.2)
# Now let's plot the scatter points at the tips of the vertical lines and date
timeline_plot<-timeline_plot+geom_point(aes(y=rsg$position), size=3)
# Let's remove the axis since this is a horizontal timeline and postion the legend to the bottom
timeline_plot<-timeline_plot+theme(axis.line.y=element_blank(),
axis.text.y=element_blank(),
axis.title.x=element_blank(),
axis.title.y=element_blank(),
axis.ticks.y=element_blank(),
axis.text.x =element_blank(),
axis.ticks.x =element_blank(),
axis.line.x =element_blank(),
legend.position = "bottom"
)
# Print plot
timeline_plot
#figure 2
# Let's add the text for each month
timeline_plot<-timeline_plot+geom_text(data=month_df, aes(x=month_date_range,y=0.15,label=month_format),size=1.5,vjust=0.5, color='black', angle=90)
# Let's add the years
timeline_plot<-timeline_plot+geom_text(data=year_df, aes(x=year_date_range,y=-0.25,label=year_format, fontface="bold"),size=3.5, color='black')
# Print plot
print(timeline_plot)
#figure 2
# Specify status colors and levels
# color blind friendly
Event_type_colors <- c("#000000", "#E69F00", "#56B4E9", "#009E73", "#F0E442", "#0072B2", "#D55E00", "#CC79A7","#999999", "#661100", "#882255","#117733","#6699CC","#999933" )
#renkleri bir paletten seçebilir miyiz, nasıl seçeriz konusunda sizin hayal gücünüze bırakıyorum
rsgevent<- read.table("rsgallevent.txt", header=TRUE, sep="\t")rsgevent$Date <- with(rsgevent, ymd(sprintf('%04d%02d%02d', rsgevent$Year, rsgevent$Month, rsgevent$number))) rsgevent <- rsgevent[with(rsgevent, order(Date)), ]View(rsgevent)
#nasıl bir şey görelim
> head(rsgevent)
Year Month Event Milestones number
1 2011 12 Journey Begins Journey Begins 15
2 2012 4 Student Symposium (8) Student Symposium 19
3 2013 9 Student Symposium (8) none 27
4 2014 8 General Webinar (29) General Webinar 28
5 2014 9 General Webinar (29) none 25
6 2014 12 General Webinar (29) none 25
#Event_type_levels <- c("JourneyBegins","StudentSymposium (8)", "JournalClub (14)","GeneralWebinar (29)","StudentWebinar (13)", "PopGenWebinar (5)", "Workshop (6)","Panel", "PhDLifeInstagramLive (3)", "MeetingWithHighSchoolers (2)", "CareerSunday (3)")
Event_type_levels <- c("Journey Begins","Student Symposium (8)", "Journal Club (14)","General Webinar (29)","Student Webinar (13)", "PopGen Webinar (5)", "Workshop (10)","Panel", "PhD Life Instagram Live (3)", "Meeting with High Schoolers (2)", "Career Sunday (3)", "Biohackathon","Tutorial and Review Blogposts (14)", "Resources Compilation")
rsgevent$Event_type <- factor(rsgevent$Event, levels= Event_type_levels, ordered=TRUE)
#nasıl bir şey görelim
> head(rsgevent)
Year Month Event Milestones number Date
1 2011 12 Journey Begins Journey Begins 15 2011-12-15
2 2012 4 Student Symposium (8) Student Symposium 19 2012-04-19
3 2013 9 Student Symposium (8) none 27 2013-09-27
4 2014 8 General Webinar (29) General Webinar 28 2014-08-28
5 2014 9 General Webinar (29) none 25 2014-09-25
6 2014 12 General Webinar (29) none 25 2014-12-25
# Set the heights we will use for our milestones.
positions <- c(0.5, -0.5, 0.5, -1.0, 0.5, -0.5, 1.0, -1.0, 1.25, -1.25, 1.5, -1.5, 2.0, -2.0, 1.25, -1.25,0.5, -0.5, 0.5, -0.5, 1.0, -1.0, 1.25, -1.25, 1.5, -1.5, 2.0, -2.0, 1.25, -1.25,0.5, -0.5, 0.5, -0.5, 1.0, -1.0, 1.25, -1.25, 1.5, -1.5, 2.0, -2.0, 1.25, -1.25,0.5, -0.5, 0.5, -0.5, 1.0, -1.0, 1.25, -1.25, 1.5, -1.5, 2.0, -2.0, 1.25, -1.25,0.5, -0.5, 0.5, -0.5, 1.0, -1.0, 1.25, -1.25, 1.5, -1.5, 2.0, -2.0, 1.25, -1.25,0.5, -0.5, 1.25, -1.25, 1.5, -1.5, 2.0, -2.0, 1.25, -1.25,0.5, -1.0, 0.5, -2, 1.5, 1.0, -0.5, 0.5, -2.0, 0.5, -0.5, 1.0, -1.0, 1.25, -1.25, 1.5, -1.5, 2.0)
# Set the directions we will use for our milestone, for example above and below.
directions <- c(1, -1)
# Assign the positions & directions to each Date from those set above.
line_pos <- data.frame(
"Date"=unique(rsgevent$Date),
"position"=rep(positions, length.out=length(unique(rsgevent$Date))),
"direction"=rep(directions, length.out=length(unique(rsgevent$Date))))
# Create columns with the specified positions and directions for each milestone event
rsgevent <- merge(x=rsgevent, y=line_pos, by="Date", all = TRUE)
View(rsgevent)
# Create a one month "buffer" at the start and end of the timeline
month_buffer <- 1
month_date_range <- seq(min(rsgevent$Date) - months(month_buffer), max(rsgevent$Date) + months(month_buffer), by='month')
# We are adding one month before and one month after the earliest and latest milestone in the clinical course.
## We want the format of the months to be in the 3 letter abbreviations of each month.
month_format <- format(month_date_range, '%b')
month_df <- data.frame(month_date_range, month_format)
year_date_range <- seq(min(rsgevent$Date) - months(month_buffer), max(rsgevent$Date) + months(month_buffer), by='year')# We will only show the years for which we have a december to january transition.
year_date_range <- as.Date(
intersect(
ceiling_date(year_date_range, unit="year"),
floor_date(year_date_range, unit="year")),
origin = "1970-01-01")
# We want the format to be in the four digit format for years.
year_format <- format(year_date_range, '%Y')
year_df <- data.frame(year_date_range, year_format)
# Create timeline coordinates with an x and y axis
timeline_plot<-ggplot(rsgevent,aes(x=Date,y= position, col=Event_type, label=rsgevent$Milestones))
# Add the label Milestones
timeline_plot<-timeline_plot+labs(col="Milestones")
# Print plot
timeline_plot
# Assigning the colors and order to the milestones
timeline_plot<-timeline_plot+scale_color_manual(values=Event_type_colors, labels=Event_type_levels, drop = FALSE)
# Using the classic theme to remove background gray
timeline_plot<-timeline_plot+theme_classic()
# Plot a horizontal line at y=0 for the timeline
timeline_plot<-timeline_plot+geom_hline(yintercept=0,
color = "black", size=0.3)
# Print plot
timeline_plot
#dikkat edin bu sefer lolipop yerine direk dağılım olarak ekleyceğiz
# Plot the vertical lines for our timeline's milestone events
# timeline_plot<-timeline_plot+geom_segment(data=rsgevent, # aes(y=rsgevent$position,yend=0,xend=rsgevent$Date), color='black', size=0.2)
# Now let's plot the scatter points at the tips of the vertical lines and Date
timeline_plot<-timeline_plot+geom_point(aes(y=rsgevent$position), size=1.5)
# Let's remove the axis since this is a horizontal timeline and postion the legend to the bottom
timeline_plot<-timeline_plot+theme(axis.line.y=element_blank(),
axis.text.y=element_blank(),
axis.title.x=element_blank(),
axis.title.y=element_blank(),
axis.ticks.y=element_blank(),
axis.text.x =element_blank(),
axis.ticks.x =element_blank(),
axis.line.x =element_blank(),
legend.position = "bottom"
)
# Print plot
timeline_plot
# Let's add the text for each month
timeline_plot<-timeline_plot+geom_text(data=month_df, aes(x=month_date_range,y=0.15,label=month_format),size=1,vjust=0.5, color='black', angle=90)
# Let's add the years
timeline_plot<-timeline_plot+geom_text(data=year_df, aes(x=year_date_range,y=-0.25,label=year_format, fontface="bold"),size=2.5, color='black')
# Print plot
print(timeline_plot)
#figure4
# umarım bu örnek kod, bu grafik türünün ek kullanımları hakkında fikir vermiştir. herhangi bir dil kullanmamı roman yazmaya benzetirim. siz, her zaman daha iyisini yapabilirsiniz, daha pratik çözümlerle. kolaylıklar! #Reference for the original code: https://www.themillerlab.io/post/timelines_in_r/

--

--

FeBe/ Molecular Biologist and Geneticist / Kinda Bioinformatician/ Newbie of Single Cell Assay Development / PhD student in reality /Socially developed geek

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ortaya Karışık (Fatma Betul Dincaslan)

FeBe/ Molecular Biologist and Geneticist / Kinda Bioinformatician/ Newbie of Single Cell Assay Development / PhD student in reality /Socially developed geek