Ortaya Karışık (Fatma Betul Dincaslan)
Ortaya Karışık (Fatma Betul Dincaslan)

Ortaya Karışık (Fatma Betul Dincaslan)

FeBe/ Molecular Biologist and Geneticist / Bioinformatician/ Single Cell Assayist / Socially developed nerd